Woo-verzoek

U heeft een vraag voor de Justitiële ICT Organisatie of u wilt een verzoek op basis van de Wet Open Overheid (WOO) indienen?

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op 5 oktober 2021 nam de Eerste Kamer de Wet Open Overheid aan. Deze wet vervangt de Wob uit 1980. 


Openbaarmaking
De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De Woo kent twee wijzen van openbaarmaking: 
-    Actieve openbaarheid is het verstrekken van overheidsinformatie. Ten behoeve van de vindbaarheid op 1 plek van actief openbaar gemaakte overheidsinformatie wordt het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ontwikkeld. Echter, Plooi is momenteel nog niet gereed en tevens staat nu (d.d. 28 april 2022) nog niet vast welke categorieën Woo-documenten op welk moment uit eigen beweging openbaar gemaakt moeten worden. 
Totdat inzichtelijk is wat de aansluitvoorwaarden zijn voor Plooi en welke Woo-documenten per jaar openbaar gemaakt moeten worden, maakt de Justitiële ICT Organisatie uit eigen beweging al zoveel mogelijk informatie op onze eigen website centraal toegankelijk.
-    Passieve openbaarheid is openbaarmaking op verzoek. Iedereen kan de overheid altijd vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken: genaamd het Woo-verzoek. 

Vragen
Indien uw vragen heeft voor de Justitiële ICT Organisatie of een Woo-verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen met a.kemman@jio.nl.